Ładowanie...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Gdańsku

Nagroda im. Stefana Bryły i Wacława Żenczykowskiego

Regulamin przyznawania nagrody PZITB imienia Stefana Bryły i Wacława Żenczykowskiego

 1. Cel ustanowienia nagród PZITB
  Nagrody za prace naukowo – badawcze i naukowo techniczne w dziedzinie budownictwa zostały ustanowione celem podkreślenia wagi tych prac, zachęty do ich prowadzenia oraz uznania i rozpowszechniania osiągnięć naukowych. Nagrody te mają już wieloletnią tradycję, a patronują im Osoby mające wielkie zasługi dla polskiego budownictwa jako konstruktorzy obiektów inżynierskich, autorzy cennych prac naukowych, wychowawcy wielu roczników inżynierów. Ustanowione Uchwałą XXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Zielonej Górze we wrześniu 1964 roku zostały przyznane po raz pierwszy w roku 1965.
 2. Dane ogólne dotyczące nagród PZITB
  Nagrody im. Stefana Bryły i Wacława Źenczykowskiego są nagrodami corocznymi, indywidualnymi, jednorazowymi. Nagrodę im. Stefana Bryły przyznaje się za osiągnięcia naukowo-badawcze lub naukowo-techniczne w dziedzinie konstrukcji budowlanych. Nagrodę im. Wacława Źenczykowskiego przyznaje się za osiągnięcia naukowo-techniczne lub naukowo-badawcze w dziedzinie budownictwa, obejmujące m. In. takie problemy jak: materiały budowlane, fizykę budowli, technologię robót budowlanych. Nagrody mają znaczenie honorowe i prestiżowe. Laureaci otrzymują odpowiednie wyróżnienie.
 3. Laureaci i nagradzane osiągnięcia
  Laureatem nagrody może być obywatel polski, członek PZITB lub związany działalnością z PZITB pracujący aktywnie zawodowo w dziedzinie budownictwa (projektowanie, wykonawstwo, administracja budowlana,* szkolnictwo średnie i wyższe, instytuty). Nagrodzone osiągnięcia muszą dotyczyć konkretnie ukończonej pracy lub cyklu prac dokonanych w ciągu ostatnich 3 lat, bezpośrednio przez kandydata lub przy jego zasadniczym współudziale. Przedstawione do nagrody osiągnięcia muszą być poparte realizacją lub doświadczeniem albo stanowić pomost do bezpośredniego wykorzystania w praktyce budowlanej (projektowanie, wykonawstwo, produkcja). Prace te lub ich część muszą być uprzednio opublikowane lub inaczej udokumentowane. Przyznanie uprzednio innej nagrody za typową pracę nie stanowi przeszkody do przyznania nagrody PZITB. W przypadku pracy zespołowej można nagrodzić jednego z głównych współautorów lub autora części pracy. Kandydaci, którzy nie otrzymali nagrody, mogą być rozpatrywani za te same osiągnięcia w następnych latach (do 2 lat). Laureaci nagród nie mogą kandydować ponownie do nagrody tego samego imienia.
 4. Tryb przyznawania nagród PZITB
  4.1. Przedstawienie kandydatur
  Kandydatury przedstawiają Zarządy regionalnych Komisji Nauki, Zarząd Komitetu Nauki, Prezydium Zarządu Głównego PZITB jako rzecznik Komitetów i Zarządów Oddziałów PZITB, Członkowie Jury i Członkowie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Wniosek powinien zawierać oprócz podstawowych danych osobowych kandydata nazwę i opis osiągnięć, za które ma być przyznana nagroda oraz ewentualnie uzasadnienie. Kandydatury zgłaszane są do Sekretarza Komitetu Nauki PZITB i pozostają niejawne.
  4.2. Jury Nagród
  Jury Nagród działa w składzie: Przewodniczący, dwaj przedstawiciele KN PZITB oraz z urzędu: Przewodniczący PZITB, Przewodniczący KN PZITB i Przewodniczący KILiW PAN. Przewodniczący Jury oraz przedstawiciele KN PZITB są wybierani przez Zarząd KN PZITB na okres kadencji KN (4 lata) i podlegają akceptacji Prezydium ZG PZITB. Ta sama procedura dotyczy odwołania. Jury działa w imieniu PZITB. Jury rozpatruje wnioski na podstawie dostarczonych materiałów oraz własnego rozeznania, a w razie potrzeby posługuje się wyjaśnieniami dodatkowymi, złożonymi przez powołanych referentów – specjalistów. Tryb przyznawania nagród jest konkursowy. Jury przyznaje nagrody większością głosów, wskazując imiennie rodzaj nagrody i podając krótkie uzasadnienie przyznania nagrody. Praca w Jury jest honorowa.
  4.3 Opis nagrody
  Nagrodę stanowi okolicznościowy medal i dyplom z podpisami członków Jury oraz gratyfikacja pieniężna. Treść dyplomu i podanego w nim uzasadnienia ustala Jury Nagród.
  4.4 Ogłaszanie i wręczanie nagród.
  Wręczanie nagród przez Jury odbywa się uroczyście na Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB. W latach, w których nie ma Zajazdu Laureaci zostają zaproszeni na  Konferencję Krynicką na której następuje wręczenie. Wiadomość o nagrodach i nazwiskach laureatów wraz z uzasadnieniem ogłaszane są w prasie codziennej I prasie technicznej PZITB. Laureaci nagród są zapraszani do prezentacji swych dokonań na Plenarnym Zebraniu Komitetu Nauki ZITB w czasie Konferencji Krynickiej.
  4.5 Terminarz czynności dotyczących przyznawania nagród.
  Zgłaszanie kandydatów trwa do końca marca, zakończenie postępowania kwalifikacyjnego w zasadzie do końca kwietnia, a przyznanie nagród w terminie do końca maja. Terminy te są instrukcyjne i mogą być w razie uzasadnionej potrzeby określone szczegółowo przez Przewodniczącego Jury tak, aby nie naruszyć podanych poprzednio terminów wręczania nagród.
  4.6 Sekretariat
  Prace administracyjne prowadzi sekretariat KN PZITB, pokrywając koszty (korespondencja, delegacje, koreferaty) z budżetu Stowarzyszenia. Sekretariat przechowuje w siedzibie ZG PZITB dokumentację i egzemplarz nagrodzonych prac przez około 5 lat.
 5. Postanowienia końcowe
  5.1 Zatwierdzanie i zmiany regulaminu.
  Zatwierdzenie tekstu regulaminu i zmiany, które wnioskować mogą członkowie Jury Nagród, Zarząd KN PZITB i Prezydium ZG PZITB następuje drogą uchwały Zarządu Głównego PZITB.
  5.2 Dane o zatwierdzeniu tekstów regulaminu.
  Regulamin w pierwszej wersji został przedstawiony i zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PZITB w dniu 30 czerwca 1965 roku oraz znowelizowany po raz pierwszy uchwałą Zarządu Głównego PZITB 5 maja 1987 r., po raz drugi 1 lutego 1994 r. i po raz trzeci 22 lutego 2005 roku i po raz czwarty 13 września 2011 roku