Ładowanie...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Gdańsku

Historia Oddziału PZITB w Gdańsku

Początkiem działalności inżynierów budowlanych na polskim wybrzeżu był rok 1933, gdy w Gdyni powstał Związek Inżynierów Lądowych i Wodnych (ZZILW), niemający wówczas swego od­powiednika w Polsce. Jego założycielami byli inż. inż.: Marian Bukowski, Józef Czyż, Zygmunt Adamski Stanisław Zaor­ski. Oprócz działalności merytorycznej, Związek podjął inicjatywę budowy wła­snego domu, nazwanego,,Domem Inżyniera”, którego realizację rozpoczęto w Gdyni przy uI. Lipowej 13, wiosną 1937 r.

W 1936 r. powstał w Gdyni Morski Oddział Polskiego Związku Inżynierów Bu­dowlanych (PZIB). Związek ten, z Zarzą­dem Głównym w Warszawie, został powołany 4—5 maja 1934 r. W skład pierwszego Zarządu Oddziału Morskiego PZIB w Gdyni wchodzili inż. inż.: Henryk Wa­gner (przewodniczący), Fryderyk German (zastępca przewodniczącego), Tadeusz Śniadowicz (członek). Utworzenie Oddziału PZIB w Gdyni nie oznaczało likwidacji ZZILW, natomiast nastąpiła ścisła integracja działalności, gdyż oba Związki miały tych samych członków.

Dowodem pozytywnej oceny działal­ności i zaufania ze strony Zarządu Głów­nego PZIB było powierzenie Oddziałowi w Gdyni zorganizowania IV Zjazdu Nau­kowego w 1938 r. Na kilka miesięcy przed Zjazdem został wybrany nowy, wspólny Zarząd obu związków (ZZILW i OM PZIB) w składzie: inż. inż. Józef Czyż (prezes), Stanislaw Hueckel (zastępca prezesa), Roman Wieloch (sekretarz), Lech Drecki (skarbnik), Stanislaw Małasiewicz, Bole­slaw Waniorek iStefan Zielarek (członkowie). Zarząd ten przygotował IV Zjazd Naukowy w Gdyni w dniach 10—12 wrze­śnia 1938 r., pod hasłem ,,Wpływ czynni­ków zewnętrznych na użytkowanie i trwałość budowli”. Udział w Zjeżdzie wzięło ok. 500 osób z całego kraju (na 729 członków PZIB). Przewodniczącym Komi­tetu Organizacyjnego byt inż. Marian Bu­kowski, wybrany na przewodniczącego Zjazdu.

Na Zjeździe wydano specjalny biule­tyn i wygłoszono 40 referatów. Większość z tych referatów została opublikowana w trzech pierwszych zeszytach ,,Inżynierii i Budownictwa”, wydawanej przez PZIB od Iipca 1938 r.  W numerze 2 ,,Inżynierii i Budownictwa’ z 1939 r., w sprawozdaniu z działalności PZIB, można przeczytać:

Widocznym dowodem wielostronności prac badawczych, jakim poświęcają się nasi liczni koledzy, był Zjazd w Gdyni, którego wysoki poziom naukowy świetne referaty I bogata dyskusja były nie tylko świadectwem dokonanych prac, ale stanowiły zarazem program na przyszlość.

Na Zjeździe w Gdyni, z inicjatywy Mor­skiego Oddziału, powzięto m. in. uchwałę dot. zwrócenia się do Funduszu Pracy w sprawie konieczności fachowego dokształcenia bezrobotnych, wobec stwierdzonego braku wykwalifikowanych robotników budowlanych. Bezpośrednio po Zjeździe, w październiku 1938 r., z inicjatywy znanej pedagog i działaczki PPS, mgr Wandy Uziemblo, przy współudziale działaczy PZIB, inż. inż. Romana Wielo­cha iMichala Bojakowskiego, została otwarta w Gdyni Wieczorowa Szkoła Do­kształcająca dla majstrów i absolwentów Zasadniczej Szkoły Budowlanej. Program obejmował matematykę, statykę, budow­nictwo ogólne i konstrukcje żelbetowe. Po dwuletniej nauce oraz zdaniu egzaminu końcowego, absolwent mógł rozpocząć naukę w jednej ze szkół technicznych bu­dowlanych w kraju. Na kurs uczęszczało regularnie około 25 uczniów. Oddział Morski PZIB stawiał do dyspozycji wykładowców oraz materiały pomocnicze.

W kwietniu 1939 r., na Walnym Zebra­niu Oddziału PZIB w Gdyni, wybrano no­wy Zarząd w składzie: inż. inż. Stefan Strokowski (prezes), Roman Wieloch (se­kretarz), Alfons Grammens (skarbnik) oraz Teodor Szamin I Witold SelIe (członkowie). Na Zajedzie Delegatów PZIB 3 maja 1939 r. w Warszawie, na podsta­wie uchwały Walnego Zebrania obu Związków w Gdyni (ZZILW I OM PZIB), ni. ni. Józef Czyż i Zygmunt Horyd wystąpili z wnioskiem połączenia obu związ­ków i przejęcia na własność PZIB całego majątku ZZILW, tj. budowanego ,,Domu Inżyniera”. Wniosek został przyjęty, ale wybuch II wojny światowej uniemożliwił prawne załatwienie tej sprawy.

W czasie działań wojennych I okupacji hitlerowskiej zginęło wielu członków obu Związków, w tym pierwszy prezes ZZILW, inż. Marian Bukowski, rozstrzelany w Piaśnicy, oraz ostatni przedwojenny prezes OM PZIB, mi. Stefan Strokowski, roz­strzelany wraz z całą rodziną w Warsza­wie.

Spośród 55 członków przedwojenne­go Związku w Gdyni, 20 powróciło na wybrzeże gdańskie. Z inicjatywy przedwojennych działaczy ZZILW i OM PZIB, w tym prof. dr inż. Bronisława Bukowskiego, 29 grudnia 1945 r. zwołano pierwsze zebranie organizacyjne, na którym postanowiono reaktywować sto­warzyszenie pod nazwą Polski Związek Inżynierów Budowlanych Oddział Gdań­ski, z dziafaInością na obszarze województwa gdańskiego. Na zebraniu tym wybrano tymczasowy Zarząd Oddziału w składzie: prof. Bronisław Bukowski (przewodniczący), Witold Makulski (zastępca przewodniczącego), Roman Wieloch (sekretarz), Stanisław Malasie­wicz (skarbnik), Jerzy Pospischyl(czło­nek). Oddział Gdański byt drugim — po Oddziale Śląsko – Dąbrowskim, który powstał 25 października 1945 r. — utworzo­nym po wojnie Oddziałem PZIB. Tymcza­sowy Zarząd Oddziału Gdańskiego zwołał 9 marca 1946 r. nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału, w którym wybrano Zarząd w składzie dotychczasowym oraz dodatkowo jako członków Zarządu kol. kol. Jerzego Kaweckiego i Stanisława Barszczewskiego. Do Komisji Rewizyjnej wybrano kol. kol. Henryka Wagnera, Zyg­munta Andrzejewskiego i prof. Stanisława Obminskiego, a w skład Sądu Koleżeń­skiego weszli kol. kol.: Leon Kil, prof. Witold Tubielewicz, prof. Witold Nowacki, prof. Władysław Bogucki i Karol Kowa­lewski. Gdański Oddział PZIB 31 grudnia 1946 r. liczył 70 członków. Wybrane 9 marca 1946 r. władze Oddziału działały do początku 1948 r.

Tymczasem na przełomie lat 1945—1947, w ramach NOT, powstało w Warszawie Stowarzyszenie Inżynierów I Techników Budownictwa (SITB). Od po­towy 1947 r. Zarządy Główne PZIB I SITB prowadziły rokowania w sprawie porozu­mienia i stworzenia jednego wspólnego stowarzyszenia pod nazwą Polski Zwią­zek Inżynierów i Techników Budownic­twa, co miało nastąpić w 1948 r. Dlatego też na Walnym Zebraniu Oddziału Gdań­skiego PZIB 25 stycznia 1948 r. wybrano tymczasowy Zarząd Oddziału pod prze­wodnictwem prof. Władysława Boguckie­go. Zarząd ten, realizując uchwały Nad­zwyczajnego VIII Zjazdu Delegatów PZIB w Warszawie z 29 lutego 1948 r., przygotował na 9 czerwca 1948 r. zebranie wy­borcze władz Oddziału Polskiego Związ­ku Inżynierów I Techników Budownic­twa, zapraszając na nie swoich członków oraz niezrzeszonych inżynierów i techni­ków.

Na tym zebraniu zostały wybrane pierwsze władze Gdańskiego Oddziału PZITB w składzie kol. kol.: prof. Władysław Bogucki (przewodniczący), prof. Witold Tubielewicz i Bronisław Welczer (zastępcy przewodniczącego), Jerzy Sielski (sekretarz), Stefan Downarowicz (zastępca sekretarza), Andrzej Chrzanowski (skarbnik), Władysław Wirski (zastępca skarbnika) oraz członkowie:

Henryk Frey, Władysław Jacewicz, Jerzy Kawecki, Leon Mazalon, Wacław Wojciechowski, Wanda Wyszyńska.

Wybrano również Komisję Rewizyjną i Sąd Kole­żeński oraz  zgodnie z sugestiami Zarządu Głównego PZIB — sekcję naukową, której pracami kierowali prof. prof. Witold Tubielewicz, Witold Nowacki, Romuald Cebertowicz.

Datę 9 czerwca 1948 r. uważamy za początek działalności Gdańskiego Oddziału w organizacji PZITB.

 Zamieszczoną wyżej informację dotyczącą źródeł powstania Gdańskiego Oddziału i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa zaczerpnęliśmy z wywiadu, którego udzielił śp. doc. dr inż. Zbigniew Łosicki z okazji 40-lecia Oddziału. Wywiad ten został w całości opublikowany w ,,zeszycie gdańskim” miesięcznika

 Inżynieria I Budownictwo” nr 12/1988.

Pamięci Docenta Z. Łosickiego środowisko gdańskie i redakcja czasopisma poświęcili zeszyt 7/1997.

Dnia 4 listopada 1997 roku odbyło się w Gdańsku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Gdańskiego Oddziału PZITB. Delegaci na to Zgromadzenie podjęli uchwały:

  • o pośmiertnym nadaniu doc., Z Łosickemu godności honorowego przewodniczącego Gdańskiego Oddziału PZITB,
  • o wmurowaniu w XV-wieczne Bramie Świętojańskiej siedzibie Gdańskiego Oddziału PZITB, odbudowanej w latach 1976—1978 z inicjatywy doc. Z Łosickiego tablicy pamiątkowej Jemu poświęconej.

Wymieniona tablica (przedstawiona na fotografii) została uroczyście odsłonięta 5 czerwca 1998 roku podczas uroczystości 50-lecia Oddziału. Jej wmurowanie jest hołdem złożonym Temu, który w środowisku budowlanym stal się wielkim symbolem prawdy i przyjaźni.

 

Władze Oddziału PZITB w Gdańsku

 

Kadencja Przewodniczący Sekretarz Kadencja Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący

Sądu Koleżeńskiego

1933 Założyciele:

Marian Bukowski,

Józef Czyż,

Zygmunt Adamski, Stanisław Zaorski

       
1936 Henryk Wagner Członek Zarządu

Tadeusz Śniadowicz

     
1938 Wspólny Zarząd obu Związków: ZZILiW i OM PZIB      
Józef Czyż Roman Wieloch      
1939 Stefan Strokowski Roman Wieloch      
1945 Bronisław Bukowski Roman Wieloch      
1948 Władysław Bogucki Stefan Downarowicz 1949 Paweł Janczukowicz  
1950 Wojciech Kiełczewski Jerzy Jenesz 1950 Paweł Janczukowicz Roman Cebertowicz
od 14.02.1951 Wojciech Kiełczewski Jan Tomaszewski 1951-1954 Władysław  Bogucki Roman Cebertowicz
od 06.1951

do 1955

Władysław Jacewicz Kolejno:  Jan Tomaszewski,

Zdzisław Bara, J. Cierlica,

Edward Kisielewicz

     
1955-1957 Zygmunt Koralewski Sergiusz Bogdanowicz 1955-1957 Paweł Janczukowicz Roman Cebertowicz
1958-1959 Konrad Murzyński Sergiusz Bogdanowicz 1958-1959 Zygmunt Koralewski Paweł Janczukowicz
1960 Konrad Murzyński Sergiusz Bogdanowicz 1960 Zygmunt Koralewski Władysław Jacewicz
1961 Konrad Murzyński Sergiusz Bogdanowicz 1961 Zygmunt Koralewski Władysław Jacewicz
1962-1963 Konrad Murzyński Sergiusz Bogdanowicz 1962-1963 Paweł Janczukowski Władysław Jacewicz
1964-1965 Konrad Murzyński Edward Kisielewicz 1964-1965 Paweł Janczukowicz Sergiusz Bogdanowicz
1966-1977 Konrad Murzyński Edward Kisielewicz 1966-1977 Kazimierz Caliński Sergiusz Bogdanowicz
1968-1969 Konrad Murzyński Janusz Patyk 1968-1969 Kazimierz Caliński Witold  Kierzek
1970-1971 Roman Kazimierczak Leszek Onychir 1970-1971 Kazimierz Caliński Władysław Jacewicz
1972-1974 Roman Kazimierczak Jan Matusewicz 1972-1974 Kazimierz Caliński Władysław Jacewicz
1975-1977 Roman Kazimierczak Jan Matusewicz 1975-1977 Alfons Karpisiak Franciszek Wojas
1978-1980 Roman Kazimierczak Jan Matusewicz 1978-1980 Alfons Karpisiak Franciszek Wojas
1981-1983 Zbigniew Łosicki Jan Matusewicz 1981-1983 Alfons Karpisiak Jerzy Pozorski
1984-1986 Zbigniew Łosicki Dorota Starościak 1984-1986 Alfons Karpisiak Jerzy Pozorski
1987-1989 Zbigniew Łosicki Dorota Starościak 1987-1989 Alfons Karpisiak Jerzy Pozorski
1990-1992 Zbigniew Łosicki Dorota Starościak 1990-1992 Zygmunt Kacperski Jerzy Pozorski
1993-1995 Zbigniew Łosicki Elżbieta Frączek 1993-1995 Zygmunt Kacperski Jerzy Pozorski
1996-1997 Zbigniew Łosicki Elżbieta Frączek

 

1996-1997 Jerzy Hłasko Jerzy Pozorski
1997-1998 Ryszard Tykosko Elżbieta Frączek 1997-1998 Jerzy Hłasko Jerzy Pozorski
1999-2001 Ryszard Trykosko Violetta Kaszubowska 1999-2001 Jerzy Hłasko Jerzy Pozorski
2002-2004 Ryszard Trykosko Violetta Kaszubowska 2002-2004 Andrzej Kusionowicz Jerzy Pozorski
2005-2007 Ryszard Trykosko Violetta Kaszubowska 2005-2007 Andrzej Kusionowicz Jerzy Pozorski
2008-2012 Ryszard Trykosko Marek Zackiewicz 2008-2012 Andrzej Kusionowicz Jerzy Pozorski
2012-2014 Zbigniew Drewnowski Marek Zackiewicz 2012-2014 Andrzej Kusiuonowicz Jerzy Pozorski
od 2014 Elżbieta Urbańska-Galewska Violeta Kaszubowska od 2014 Paweł Gostański Malwina Willbrandt