Ładowanie...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Gdańsku

Medal im. Profesora Romana Ciesielskiego

Regulamin przyznawania przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa medalu im. Profesora Romana Ciesielskiego.

 1. Dla uczczenia pamięci wybitnego inżyniera i uczonego, Profesora Romana Ciesielskiego, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w 2005 r. na LX Krajowym Zjeździe PZTTB ustanowił medal Jego imienia.
 2. Medal ten ma charakter prestiżowy. Przyznaje się go za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie inżynierii lądowej połączone z wyróżniającą się działalnością społeczną na rzecz budowania autorytetu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz wierności ideom Związku.
 3. Jeden medal przyznaje corocznie Kapituła, której siedziba mieści się w Krakowie. Medale są oznaczone kolejnymi numerami.
 4. Kandydatów do medalu mogą zgłaszać:
  • Zarząd Główny PZTTB na podstawie wniosków Zarządów Oddziałów oraz Komitetu Nauki PZTTB,
  • Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w trybie ustalonym wewnętrznie.
 5. Osoby zgłaszane do odznaczenia medalem powinny mieć co najmniej 20-letni staż zawodowy lub naukowy oraz nie krótszy staż działalności w PZTTB. Wniosek, oprócz danych osobowych kandydata, powinien zawierać wyczerpujący opis jego osiągnięć wraz z uzasadnieniem kandydatury. Wnioski należy zgłaszać do biura Zarządu Oddziału Krakowskiego PZTTB do 30 maja każdego roku.
 6. Medal może być przyznany danej osobie jeden raz. Otrzymanie uprzednio innych nagród i wyróżnień, w tym nagród i wyróżnień PZTTB, nie stanowi przeszkody do przyznania medalu im. prof. Romana Ciesielskiego.
 7. W skład Kapituły wchodzą: laureaci medalu, Przewodniczący PZITB, Przewodniczący KILiW PAN, Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB, Przewodniczący Oddziału Małopolskiego PZTTB w Krakowie i Przewodniczący Komisji Nauki Oddziału Małopolskiego PZTTB w Krakowie. Przewodniczący Oddziału Małopolskiego PZTTB w Krakowie pełni funkcję Wielkiego Mistrza Kapituły. Członek Kapituły w okresie swej kadencji nie może kandydować do medalu im. prof. Romana Ciesielskiego.O przyznaniu medalu decydują obecni na posiedzeniu Członkowie Kapituły w trybie głosowania tajnego.
 8. Nagrodzona osoba otrzymuje medal wraz z dyplomem. Wręczenie medalu przez Wielkiego Mistrza Kapituły w towarzystwie Przewodniczącego PZITB i Przewodniczącego Komitetu Nauki PZITB odbywa się w sposób uroczysty, przy okazji Krajowego Zjazdu PZITB lub podczas otwarcia obrad Konferencji Krynickiej.Laureat medalu zostaje zaproszony do udziału w Konferencji Krynickiej na cały okres trwania. Koszty uczestnictwa pokrywa ZG PZITB.
 9. Koszty projektu i wykonania medali oraz koszty posiedzeń Kapituły są pokrywane przez ZG PZTTB, natomiast pozostałe koszty związane z procedurą przyznawania medali pokrywa Zarząd Oddziału Małopolskiego PZTTB w Krakowie.
 10. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą nr 86/2011 Zarządu Głównego PZITB w dniu 13 września 2012 r. i wchodzi w życie z dniem powzięcia uchwały.