Ładowanie...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Gdańsku

Medal im. Prof. Stefana Kauffmana

Regulamin przyznawania wyróżnienia PZITB Medalem imienia profesora Stefana Kaufmana

 1. W celu uczczenia pamięci wybitnego inżyniera i uczonego profesora Stefana Kaufmana Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ustanawia ogólnopolskie wyróżnienie medalem imienia Stefana Kaufmana.
 2. Medale przyznaje corocznie Kapituła, której siedziba mieści się w Gliwicach.
 3. Medale przyznaje się jednorazowo osobom, które wykazują się:
  • cechami charakteru Stefana Kaufmana: patriotyzmem, rzetelnością, pracowitością i odwagą cywilną,
  • aktywnością zawodową, a w szczególności: dorobkiem naukowym w dziedzinie nauk inżynieryjno-budowlanych lub wybitnymi osiągnięciami inżynierskimi, pod uwagę bierze się również działalność opiniodawczą, recenzyjną lub redakcyjną, a także aktywną działalność społeczną w PZITB.
 4. Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać Zarządy Oddziałów PZITB, Zarząd Główny PZITB, Zarząd Komitetu Nauki PZITB oraz Prezydium Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Osoby zgłoszone do wyróżnienia powinny mieć co najmniej 20 letni staż zawodowy lub naukowy.
 5. W skład Kapituły wchodzą laureaci medalu, Przewodniczący Oddziałów PZITB w Katowicach i Gliwicach oraz Przewodniczący Śląskiej Komisji Nauki PZITB. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Śląskiej Komisji Nauki PZITB. Członek Kapituły w okresie swej kadencji nie może kandydować do wyróżnienia.
 6. Zasady przygotowania wniosków o przyznanie medalu oraz szczegółowy tryb postępowania opiniującego i kwalifikującego przygotowuje i zatwierdza na swym posiedzeniu Kapituła medalu.
 7. Wyróżniona osoba otrzymuje medal wraz z dyplomem. Wręczenie wyróżnień przez Przewodniczącego Kapituły w towarzystwie Przewodniczącego PZITB i Przewodniczącego Komitetu Nauki PZITB odbywa się w sposób uroczysty, przy okazji Krajowego Zjazdu PZITB, Konferencji Krynickiej lub innych ważnych zjazdów i zgromadzeń PZITB.
 8. Wybrany w danym roku laureat medalu zostanie zaproszony do udziału w Konferencji Krynickiej na cały czas jej trwania. Połączone to będzie z uroczystym wręczeniem medali i nagród PZITB
 9. Koszty projektu i wykonania medali oraz koszty delegacji członków Kapituły na jej zebrania są pokrywane przez ZG PZITB, natomiast pozostałe koszty związane z procedurą przyznawania wyróżnień pokrywają Zarządy Oddziałów PZITB w Gliwicach,! Katowicach. Kapituła przedstawia Zarządowi Głównemu PZITB preliminarz kosztów na następny rok w terminie do końca trzeciego kwartału roku poprzedniego.
 10. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Głównego PZITB w dniu 23 marca 1999 roku na wniosek Komitetu Nauki PZITB ( ze zmianą Uchwała nr 77/2011 Zarządu Głownego PZITB z dnia 25 maja 2011)  i wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 1999 roku. Zmiana regulaminu może nastąpić w tym samym trybie. Zmiana dotyczy następnej rocznej akcji przyznawania medalu. Równocześnie traci ważność regulamin przyjęty przez Zarząd Główny PZITB w dniu 12 grudnia 1995r.