Ładowanie...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Gdańsku

Nagroda PZITB im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA im. PROF. ALEKSANDRA DYŻEWSKIEGO

 1. Nagroda imienia prof. Aleksandra Dyżewskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe i praktyczne z zakresu inżynierii przedsięwzięć inwestycyjnych i procesów budowlanych. Nagroda może być również przyznana za całokształt działalności naukowej lub praktycznej w wymienionym zakresie.
 2. Nagroda ma dwie kategorie: za osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia praktyczne. Nagrody w obu kategoriach są corocznymi, indywidualnymi i jednorazowymi.
 3. Kandydaci do nagrody za osiągnięcia naukowe powinni legitymować się również osiągnięciami praktycznymi z zakresu projektowania technologii i organizacji budowy lub realizacji procesów inwestycyjnych.
 4. Kandydatami do nagrody mogą być obywatele polscy.
 5. W danym roku kalendarzowym może być przyznana tylko jedna nagroda w kategorii za osiągnięcia naukowe oraz jedna nagroda w kategorii za osiągnięcia praktyczne.
 6. Nagrody mają znaczenie prestiżowe. Laureaci otrzymują dyplomy. Treść dyplomu i uzasadnienie przyznanej nagrody ustala Kapituła nagrody. Wręczanie nagród odbywa się w sposób uroczysty i jest dokonywane na Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB lub podczas Konferencji Naukowej w Krynicy. ZG PZITB zaprasza laureatów na Konferencję Naukową w Krynicy lub na Krajowy Zjazd Delegatów.
 7. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: Zarząd Główny PZITB, Oddziały PZITB, Komitet Nauki PZITB, członkowie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, członkowie Kapituły oraz laureaci nagrody. Wniosek powinien zawierać życiorys zawodowy kandydata oraz wszelkie informacje i materiały niezbędne do merytorycznej oceny osiągnięć naukowych i praktycznych.
 8. Kandydatów do nagrody, wraz z odpowiednią dokumentacją, należy zgłaszać do Zarządu Głównego PZITB w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
 9. Nagrodę przyznaje Kapituła powołana przez Prezydium Zarządu Głównego PZITB. Kapituła powoływana jest na okres kadencji odpowiadający terminom kadencji władz Związku. Przewodniczącego oraz Sekretarza Kapituły wybierają jej członkowie.
 10. Kapituła działa w imieniu PZITB. Kapituła rozpatruje wnioski na postawie dostarczonych materiałów oraz własnego rozeznania. Kapituła przyznaje nagrody większością głosów, wskazując imiennie kategorię nagrody i podając krótkie uzasadnienie jej przyznania. Praca w Kapitule jest honorowa.
 11. Decyzje Kapituły nagrody im. prof. A. Dyżewskiego podawane do publicznej wiadomości w wybranych czasopismach z zakresu budownictwa.
 12. Przyznanie uprzednio innej nagrody za podobne osiągnięcia nie stanowi przeszkody do przyznania nagrody im. prof. A. Dyżewskiego. Wnioski kandydatów, którzy nie otrzymali nagrody mogą być rozpatrywane w następnej edycji pod warunkiem ich ponownego zgłoszenia. Laureaci nagród nie mogą kandydować ponownie do nagrody w tej samej kategorii.
 13. Prace administracyjne związane z działaniem Kapituły prowadzi sekretariat ZG PZITB. Koszty z tym związane (korespondencja, delegacje) są pokrywane z budżetu Zarządu Głównego. Sekretariat przechowuje w siedzibie ZG PZITB dokumentację prac Kapituły.
 14. Regulamin został przyjęty uchwałą nr 85/2011 Zarządu Głównego PZITB w dniu13 września 2011 roku. Traci moc regulamin przyjęty w dniu 16 grudnia 2008 r.