Ładowanie...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Gdańsku

Nagrody PZITB

Wykaz nagród i medali PZITB

Medal  im. Profesora Romana Ciesielskiego

Regulamin przyznawania przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa medalu im. Profesora Romana Ciesielskiego.

 1. Dla uczczenia pamięci wybitnego inżyniera i uczonego, Profesora Romana Ciesielskiego, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w 2005 r. na LX Krajowym Zjeździe PZTTB ustanowił medal Jego imienia.
 2. Medal ten ma charakter prestiżowy. Przyznaje się go za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie inżynierii lądowej połączone z wyróżniającą się działalnością społeczną na rzecz budowania autorytetu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz wierności ideom Związku.
 3. Jeden medal przyznaje corocznie Kapituła, której siedziba mieści się w Krakowie. Medale są oznaczone kolejnymi numerami.
 4. Kandydatów do medalu mogą zgłaszać:
  • Zarząd Główny PZTTB na podstawie wniosków Zarządów Oddziałów oraz Komitetu Nauki PZTTB,
  • Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w trybie ustalonym wewnętrznie.
 5. Osoby zgłaszane do odznaczenia medalem powinny mieć co najmniej 20-letni staż zawodowy lub naukowy oraz nie krótszy staż działalności w PZTTB. Wniosek, oprócz danych osobowych kandydata, powinien zawierać wyczerpujący opis jego osiągnięć wraz z uzasadnieniem kandydatury. Wnioski należy zgłaszać do biura Zarządu Oddziału Krakowskiego PZTTB do 30 maja każdego roku.
 6. Medal może być przyznany danej osobie jeden raz. Otrzymanie uprzednio innych nagród i wyróżnień, w tym nagród i wyróżnień PZTTB, nie stanowi przeszkody do przyznania medalu im. prof. Romana Ciesielskiego.
 7. W skład Kapituły wchodzą: laureaci medalu, Przewodniczący PZITB, Przewodniczący KILiW PAN, Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB, Przewodniczący Oddziału Małopolskiego PZTTB w Krakowie i Przewodniczący Komisji Nauki Oddziału Małopolskiego PZTTB w Krakowie. Przewodniczący Oddziału Małopolskiego PZTTB w Krakowie pełni funkcję Wielkiego Mistrza Kapituły. Członek Kapituły w okresie swej kadencji nie może kandydować do medalu im. prof. Romana Ciesielskiego.O przyznaniu medalu decydują obecni na posiedzeniu Członkowie Kapituły w trybie głosowania tajnego.
 8. Nagrodzona osoba otrzymuje medal wraz z dyplomem. Wręczenie medalu przez Wielkiego Mistrza Kapituły w towarzystwie Przewodniczącego PZITB i Przewodniczącego Komitetu Nauki PZITB odbywa się w sposób uroczysty, przy okazji Krajowego Zjazdu PZITB lub podczas otwarcia obrad Konferencji Krynickiej.Laureat medalu zostaje zaproszony do udziału w Konferencji Krynickiej na cały okres trwania. Koszty uczestnictwa pokrywa ZG PZITB.
 9. Koszty projektu i wykonania medali oraz koszty posiedzeń Kapituły są pokrywane przez ZG PZTTB, natomiast pozostałe koszty związane z procedurą przyznawania medali pokrywa Zarząd Oddziału Małopolskiego PZTTB w Krakowie.
 10. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą nr 86/2011 Zarządu Głównego PZITB w dniu 13 września 2012 r. i wchodzi w życie z dniem powzięcia uchwały.

Wyróżnienie PZITB medalem im. Prof. Stefana Kauffmana.

Regulamin przyznawania wyróżnienia PZITB Medalem imienia profesora Stefana Kaufmana

 1. W celu uczczenia pamięci wybitnego inżyniera i uczonego profesora Stefana Kaufmana Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ustanawia ogólnopolskie wyróżnienie medalem imienia Stefana Kaufmana.
 2. Medale przyznaje corocznie Kapituła, której siedziba mieści się w Gliwicach.
 3. Medale przyznaje się jednorazowo osobom, które wykazują się:
  • cechami charakteru Stefana Kaufmana: patriotyzmem, rzetelnością, pracowitością i odwagą cywilną,
  • aktywnością zawodową, a w szczególności: dorobkiem naukowym w dziedzinie nauk inżynieryjno-budowlanych lub wybitnymi osiągnięciami inżynierskimi, pod uwagę bierze się również działalność opiniodawczą, recenzyjną lub redakcyjną, a także aktywną działalność społeczną w PZITB.
 4. Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać Zarządy Oddziałów PZITB, Zarząd Główny PZITB, Zarząd Komitetu Nauki PZITB oraz Prezydium Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Osoby zgłoszone do wyróżnienia powinny mieć co najmniej 20 letni staż zawodowy lub naukowy.
 5. W skład Kapituły wchodzą laureaci medalu, Przewodniczący Oddziałów PZITB w Katowicach i Gliwicach oraz Przewodniczący Śląskiej Komisji Nauki PZITB. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Śląskiej Komisji Nauki PZITB. Członek Kapituły w okresie swej kadencji nie może kandydować do wyróżnienia.
 6. Zasady przygotowania wniosków o przyznanie medalu oraz szczegółowy tryb postępowania opiniującego i kwalifikującego przygotowuje i zatwierdza na swym posiedzeniu Kapituła medalu.
 7. Wyróżniona osoba otrzymuje medal wraz z dyplomem. Wręczenie wyróżnień przez Przewodniczącego Kapituły w towarzystwie Przewodniczącego PZITB i Przewodniczącego Komitetu Nauki PZITB odbywa się w sposób uroczysty, przy okazji Krajowego Zjazdu PZITB, Konferencji Krynickiej lub innych ważnych zjazdów i zgromadzeń PZITB.
 8. Wybrany w danym roku laureat medalu zostanie zaproszony do udziału w Konferencji Krynickiej na cały czas jej trwania. Połączone to będzie z uroczystym wręczeniem medali i nagród PZITB
 9. Koszty projektu i wykonania medali oraz koszty delegacji członków Kapituły na jej zebrania są pokrywane przez ZG PZITB, natomiast pozostałe koszty związane z procedurą przyznawania wyróżnień pokrywają Zarządy Oddziałów PZITB w Gliwicach,! Katowicach. Kapituła przedstawia Zarządowi Głównemu PZITB preliminarz kosztów na następny rok w terminie do końca trzeciego kwartału roku poprzedniego.
 10. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Głównego PZITB w dniu 23 marca 1999 roku na wniosek Komitetu Nauki PZITB ( ze zmianą Uchwała nr 77/2011 Zarządu Głownego PZITB z dnia 25 maja 2011)  i wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 1999 roku. Zmiana regulaminu może nastąpić w tym samym trybie. Zmiana dotyczy następnej rocznej akcji przyznawania medalu. Równocześnie traci ważność regulamin przyjęty przez Zarząd Główny PZITB w dniu 12 grudnia 1995r.

Nagroda im. Stefana Bryły i Wacława Żenczykowskiego

Regulamin przyznawania nagrody PZITB imienia Stefana Bryły i Wacława Źenczykowskiego

 1. Cel ustanowienia nagród PZITB
  Nagrody za prace naukowo – badawcze i naukowo techniczne w dziedzinie budownictwa zostały ustanowione celem podkreślenia wagi tych prac, zachęty do ich prowadzenia oraz uznania i rozpowszechniania osiągnięć naukowych. Nagrody te mają już wieloletnią tradycję, a patronują im Osoby mające wielkie zasługi dla polskiego budownictwa jako konstruktorzy obiektów inżynierskich, autorzy cennych prac naukowych, wychowawcy wielu roczników inżynierów. Ustanowione Uchwałą XXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Zielonej Górze we wrześniu 1964 roku zostały przyznane po raz pierwszy w roku 1965.
 2. Dane ogólne dotyczące nagród PZITB
  Nagrody im. Stefana Bryły i Wacława Źenczykowskiego są nagrodami corocznymi, indywidualnymi, jednorazowymi. Nagrodę im. Stefana Bryły przyznaje się za osiągnięcia naukowo-badawcze lub naukowo-techniczne w dziedzinie konstrukcji budowlanych. Nagrodę im. Wacława Źenczykowskiego przyznaje się za osiągnięcia naukowo-techniczne lub naukowo-badawcze w dziedzinie budownictwa, obejmujące m. In. takie problemy jak: materiały budowlane, fizykę budowli, technologię robót budowlanych. Nagrody mają znaczenie honorowe i prestiżowe. Laureaci otrzymują odpowiednie wyróżnienie.
 3. Laureaci i nagradzane osiągnięcia
  Laureatem nagrody może być obywatel polski, członek PZITB lub związany działalnością z PZITB pracujący aktywnie zawodowo w dziedzinie budownictwa (projektowanie, wykonawstwo, administracja budowlana,* szkolnictwo średnie i wyższe, instytuty). Nagrodzone osiągnięcia muszą dotyczyć konkretnie ukończonej pracy lub cyklu prac dokonanych w ciągu ostatnich 3 lat, bezpośrednio przez kandydata lub przy jego zasadniczym współudziale. Przedstawione do nagrody osiągnięcia muszą być poparte realizacją lub doświadczeniem albo stanowić pomost do bezpośredniego wykorzystania w praktyce budowlanej (projektowanie, wykonawstwo, produkcja). Prace te lub ich część muszą być uprzednio opublikowane lub inaczej udokumentowane. Przyznanie uprzednio innej nagrody za typową pracę nie stanowi przeszkody do przyznania nagrody PZITB. W przypadku pracy zespołowej można nagrodzić jednego z głównych współautorów lub autora części pracy. Kandydaci, którzy nie otrzymali nagrody, mogą być rozpatrywani za te same osiągnięcia w następnych latach (do 2 lat). Laureaci nagród nie mogą kandydować ponownie do nagrody tego samego imienia.
 4. Tryb przyznawania nagród PZITB
  4.1. Przedstawienie kandydatur
  Kandydatury przedstawiają Zarządy regionalnych Komisji Nauki, Zarząd Komitetu Nauki, Prezydium Zarządu Głównego PZITB jako rzecznik Komitetów i Zarządów Oddziałów PZITB, Członkowie Jury i Członkowie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Wniosek powinien zawierać oprócz podstawowych danych osobowych kandydata nazwę i opis osiągnięć, za które ma być przyznana nagroda oraz ewentualnie uzasadnienie. Kandydatury zgłaszane są do Sekretarza Komitetu Nauki PZITB i pozostają niejawne.
  4.2. Jury Nagród
  Jury Nagród działa w składzie: Przewodniczący, dwaj przedstawiciele KN PZITB oraz z urzędu: Przewodniczący PZITB, Przewodniczący KN PZITB i Przewodniczący KILiW PAN. Przewodniczący Jury oraz przedstawiciele KN PZITB są wybierani przez Zarząd KN PZITB na okres kadencji KN (4 lata) i podlegają akceptacji Prezydium ZG PZITB. Ta sama procedura dotyczy odwołania. Jury działa w imieniu PZITB. Jury rozpatruje wnioski na podstawie dostarczonych materiałów oraz własnego rozeznania, a w razie potrzeby posługuje się wyjaśnieniami dodatkowymi, złożonymi przez powołanych referentów – specjalistów. Tryb przyznawania nagród jest konkursowy. Jury przyznaje nagrody większością głosów, wskazując imiennie rodzaj nagrody i podając krótkie uzasadnienie przyznania nagrody. Praca w Jury jest honorowa.
  4.3 Opis nagrody
  Nagrodę stanowi okolicznościowy medal i dyplom z podpisami członków Jury oraz gratyfikacja pieniężna. Treść dyplomu i podanego w nim uzasadnienia ustala Jury Nagród.
  4.4 Ogłaszanie i wręczanie nagród.
  Wręczanie nagród przez Jury odbywa się uroczyście na Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB. W latach, w których nie ma Zajazdu Laureaci zostają zaproszeni na  Konferencję Krynicką na której następuje wręczenie. Wiadomość o nagrodach i nazwiskach laureatów wraz z uzasadnieniem ogłaszane są w prasie codziennej I prasie technicznej PZITB. Laureaci nagród są zapraszani do prezentacji swych dokonań na Plenarnym Zebraniu Komitetu Nauki ZITB w czasie Konferencji Krynickiej.
  4.5 Terminarz czynności dotyczących przyznawania nagród.
  Zgłaszanie kandydatów trwa do końca marca, zakończenie postępowania kwalifikacyjnego w zasadzie do końca kwietnia, a przyznanie nagród w terminie do końca maja. Terminy te są instrukcyjne i mogą być w razie uzasadnionej potrzeby określone szczegółowo przez Przewodniczącego Jury tak, aby nie naruszyć podanych poprzednio terminów wręczania nagród.
  4.6 Sekretariat
  Prace administracyjne prowadzi sekretariat KN PZITB, pokrywając koszty (korespondencja, delegacje, koreferaty) z budżetu Stowarzyszenia. Sekretariat przechowuje w siedzibie ZG PZITB dokumentację i egzemplarz nagrodzonych prac przez około 5 lat.
 5. Postanowienia końcowe
  5.1 Zatwierdzanie i zmiany regulaminu.
  Zatwierdzenie tekstu regulaminu i zmiany, które wnioskować mogą członkowie Jury Nagród, Zarząd KN PZITB i Prezydium ZG PZITB następuje drogą uchwały Zarządu Głównego PZITB.
  5.2 Dane o zatwierdzeniu tekstów regulaminu.
  Regulamin w pierwszej wersji został przedstawiony i zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PZITB w dniu 30 czerwca 1965 roku oraz znowelizowany po raz pierwszy uchwałą Zarządu Głównego PZITB 5 maja 1987 r., po raz drugi 1 lutego 1994 r. i po raz trzeci 22 lutego 2005 roku i po raz czwarty 13 września 2011 roku

Nagroda PZITB im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA im. PROF. ALEKSANDRA DYŻEWSKIEGO

 1. Nagroda imienia prof. Aleksandra Dyżewskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe i praktyczne z zakresu inżynierii przedsięwzięć inwestycyjnych i procesów budowlanych. Nagroda może być również przyznana za całokształt działalności naukowej lub praktycznej w wymienionym zakresie.
 2. Nagroda ma dwie kategorie: za osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia praktyczne. Nagrody w obu kategoriach są corocznymi, indywidualnymi i jednorazowymi.
 3. Kandydaci do nagrody za osiągnięcia naukowe powinni legitymować się również osiągnięciami praktycznymi z zakresu projektowania technologii i organizacji budowy lub realizacji procesów inwestycyjnych.
 4. Kandydatami do nagrody mogą być obywatele polscy.
 5. W danym roku kalendarzowym może być przyznana tylko jedna nagroda w kategorii za osiągnięcia naukowe oraz jedna nagroda w kategorii za osiągnięcia praktyczne.
 6. Nagrody mają znaczenie prestiżowe. Laureaci otrzymują dyplomy. Treść dyplomu i uzasadnienie przyznanej nagrody ustala Kapituła nagrody. Wręczanie nagród odbywa się w sposób uroczysty i jest dokonywane na Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB lub podczas Konferencji Naukowej w Krynicy. ZG PZITB zaprasza laureatów na Konferencję Naukową w Krynicy lub na Krajowy Zjazd Delegatów.
 7. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: Zarząd Główny PZITB, Oddziały PZITB, Komitet Nauki PZITB, członkowie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, członkowie Kapituły oraz laureaci nagrody. Wniosek powinien zawierać życiorys zawodowy kandydata oraz wszelkie informacje i materiały niezbędne do merytorycznej oceny osiągnięć naukowych i praktycznych.
 8. Kandydatów do nagrody, wraz z odpowiednią dokumentacją, należy zgłaszać do Zarządu Głównego PZITB w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
 9. Nagrodę przyznaje Kapituła powołana przez Prezydium Zarządu Głównego PZITB. Kapituła powoływana jest na okres kadencji odpowiadający terminom kadencji władz Związku. Przewodniczącego oraz Sekretarza Kapituły wybierają jej członkowie.
 10. Kapituła działa w imieniu PZITB. Kapituła rozpatruje wnioski na postawie dostarczonych materiałów oraz własnego rozeznania. Kapituła przyznaje nagrody większością głosów, wskazując imiennie kategorię nagrody i podając krótkie uzasadnienie jej przyznania. Praca w Kapitule jest honorowa.
 11. Decyzje Kapituły nagrody im. prof. A. Dyżewskiego podawane do publicznej wiadomości w wybranych czasopismach z zakresu budownictwa.
 12. Przyznanie uprzednio innej nagrody za podobne osiągnięcia nie stanowi przeszkody do przyznania nagrody im. prof. A. Dyżewskiego. Wnioski kandydatów, którzy nie otrzymali nagrody mogą być rozpatrywane w następnej edycji pod warunkiem ich ponownego zgłoszenia. Laureaci nagród nie mogą kandydować ponownie do nagrody w tej samej kategorii.
 13. Prace administracyjne związane z działaniem Kapituły prowadzi sekretariat ZG PZITB. Koszty z tym związane (korespondencja, delegacje) są pokrywane z budżetu Zarządu Głównego. Sekretariat przechowuje w siedzibie ZG PZITB dokumentację prac Kapituły.
 14. Regulamin został przyjęty uchwałą nr 85/2011 Zarządu Głównego PZITB w dniu13 września 2011 roku. Traci moc regulamin przyjęty w dniu 16 grudnia 2008 r.